Tổ chức

Điểm trường gồm 1 đồng chí Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Huyền

Nhân viên thư viện: Nguyễn Thị Hằng

Và 10 giáo viên đứng lớp